Tag (Oznaka)

Tag u širem značenju predstavlja neku oznaku koja se može pridodati stvarima ili osobama. Npr., pojam “price tag” u engleskom jeziku označava etiketu na proizvodu na kojoj je napisana cena.U sadašnjem Web svetu tag je oznaka slična ovom primeru. Jedan tag predstavlja jednu reč kojom opisujemo neku stvar koja se nalazi na Internetu, a ta stvar može biti Web stranica, blog, post, dokument u Wordu, pesma u mp3 formatu…dakle bilo šta. Tag može biti bilo koja reč, ali mora imati smislenu vezu sa onim dokumentom kog označavate (“tagging”).

Ukratko, tagovi su ključne reči koje opisuju neku temu.

2017-02-20T13:41:30+00:00